هواکره لایه لایه است و ویژگیهای هر لایه با لایه بعدی متفاوت است.
- هواکره بر حسب تغییر دمای آن به چهار لایه تقسیم میشود.
- روند تغییر دما در هواکره منظم نبوده و در چهار لایه با افزایش ارتفاع، دما به ترتیب کاهش، افزایش، کاهش و نهایتا افزایش مییابد.
- تغییرات آب و هوای زمین در لایه تروپوسفر که نزدیکترین لایه زمین است و در فاصله 12-11 کیلومتری از سطح زمین قرار دارد تعیین میشود. در این لایه با افزایش ارتفاع، به ازای هر کیلومتر دما 6C° کاهش مییابد و در نهایت به 55- C° میرسد.

- از آنجا که فشار گاز از برخورد مولکولهای گاز با آن ظرف ناشی میشود و هواکره نیز گازهای گوناگونی دارد، پس در نتیجه هواکره دارای فشار است.
- فشار هواکره در همه جهات و به میزان یکسان بر بدن ما وارد میشود.
- فشار در هواکره با فاصله گرفتن از سطح زمین کاهش مییابد، زیرا هواکره با افزایش ارتفاع از سطح زمین رقیق تر میشود و تعداد ذره ها در واحد حجم کاهش مییابد.
 -در لایه های نزدیکتر به سطح زمین گونه های شیمیایی مهم موجود همگی مولکول هستند (O3،H2O،CO2،O2،N2)در حالی که در لایه های بالاتر، اتمها، مولکولها و کاتیونها(N2,O+,N2,O+ و گونه های شیمیایی موجود را شامل میشوند که به دلیل وجود پرتوهای الکترومغناطیسی پرانرژی نظیر پرتوی فرابنفش میباشد.

مهندس عباس بهروز

مدرس شیمی

کنکور و تقویتی

تدریس خصوصی

09149784128

↓برای پیام در واتساپ لمس کن↓

whatsapp