- جدول تناوبی شامل 118 عنصر است که 22 عنصر از این تعداد طبیعی و 26 عنصر مصنوعی است.


- سازماندهی عناصر در جدول تناوبی بر اساس افزایش عدد اتمی است. (Z)
- جدول تناوبی دارای 7 دوره (تناوب یا ردیف) و 18 ستون (گروه) است.
- ستونهای جدول تناوبی شامل عناصری با خواص شیمیایی مشابه هستند( به عنوان مثال یک نوع یون کاتیون یا آنیون تشکیل میدهند ) و گروه نامیده میشوند.
- ردیفهای افقی جدول که نشاندهنده چیدمان عناصر بر حسب افزایش عدد اتمی است دوره نامیده میشوند. خواص شیمیایی عناصر موجود در یک دوره متفاوت است.
- به عناصر گروه اول فلزات قلیایی، عناصر گروه دوم فلزات قلیایی خاکی، عناصر گروه 12 هالوژنها و به عناصر گروه 18 گازهای نجیب گفته میشود.
- هر دوره از جدول تناوبی با یک فلز قلیایی شروع شده (به جز دوره اول که با هیدروژن شروع میشود) و به یک گاز نجیب ختم میشود.

عباس بهروز

tablig

09149784128

مهندس عباس بهروز

کلاس آنلاین

رفع اشکال و حل تمرین

joda1

ثبت نام در کلاس آموزش آنلاین شیمی

joda1

ایزوتوپها