جشنواره خوارزمی

سه تیم تحقیقاتی از دانش آموزان پژوهشسرای حاج محمد طلائی در رشته های نانوتکنولوژی و علوم اجتماعی در بیستمین جشنواره جوان خوارزمی شرکت کردند.


1) ساخت سنسور نانوکامپوزیت کاغذی برای تشخیص نشت آب


طراحان: سنا تیموری مهزاد اشرفی

استاد راهنما: عباس بهروز مغانجوقی


2) بررسی و ارائه راهکارهای بهره گیری مطلوب از فناوری های جدید در دوره ابتدایی


طراحان: سارا مهرابی، صبا پیر پاره

استاد راهنما: یگانه چاربند


3) تهیه سطوح فولادی فرا آب گریز


طراحان: سیده فاطمه مرقاتی خویی سارا نعلبند سلماسی

استاد راهنما: مهران کولائی