مولکولهای دو اتمی هم نام یا جور هسته (با فرمول عمومی A2) ناقطبی اند. (N2 , O2 , Br2)

مولکولهای دو اتمی غیر هم نام یا ناجور هسته (با فرمول عمومی AB) قطبی اند. (HCl , NO, CO)

مولکولهای دارای بیش از دو اتم:

اگر اتم مرکزی دارای الکترون ناپیوندی باشد مولکول قطبی است :  NH3 , H2O

اگر اتم مرکزی دارای الکترون ناپیوندی نباشد و اتمهای اطراف اتم مرکزی یکسان باشند، مولکول ناقطبی است: CO2

اگر اتم مرکزی دارای الکترون ناپیوندی نباشد و اتمهای اطراف اتم مرکزی یکسان نباشند، مولکول قطبی است: HCN , CHCl3

هیدروکربنها (مولکولهایی متشکل از کربن و هیدروژن) ناقطبی اند. CH4 , C2H6

صفحه اینستاگرامی مهندس بهروز

عباس بهروز مدرس شیمی، عضو بنیاد ملی نخبگان

09149784128

g7

ثبت نام در کلاس آنلاین شیمی مهندس بهروز

g7