برای محاسبات سریع در مسائل استوکیومتری شیمی نیازمند استفاده از کسرهای پیش ساخته هستیم.

برای جواب دادن سریع به تستهای کنکور میتوانید از کسر پیش ساخته زیر استفاده کنید:

رابطه بین مول ، جرم ، تعداد مولکول و حجم گاز در شرایط استاندارد در این کسر پیش ساخته به راحتی قابل استفاده است.

کسر پیش ساخته

برای آموزش کسر پیش ساخته چگالی و درصد خلوص و بازده درصدی میتوانید کلاسهای آنلاین شیمی مهندس بهروز ثبت نام نمایید.

مهندس عباس بهروز

مدرس شیمی

کنکور و تقویتی

تدریس خصوصی

09149784128

↓برای پیام در واتساپ لمس کن↓

whatsapp

g2ثبت نام در کلاس آنلاین مهندس بهروز

g2