ویژه جشنواره ملی پرواز ازاد ایران 

دانش آموزی

پژوهشسرای حاج محمد طلایی 👈🏾شهرسلماس-

مربی : وحید بهروز