آزمایشگاه نانوتکنولوژی پژوهشسرای حاج محمد طلائی سلماس مجهز به تعداد زیادی دستگاه نانوفناوری میبباشد که در جدول زیر جزئیات آن آمده است: