آموزش آنلاین شیمی آلی
مدرس: عباس بهروز
کارشناس ارشد شیمی آلی
عضو بنیاد ملی نخبگان
09149784128
استفاده از کلاس مجازی پیشرفته
آلی1 - آلی2 - آلی3

عباس بهروز

  • تدریس
  • پرسش و پاسخ
  • حل تمرین
  • کاملا تعاملی
 
 


سرفصل های شیمی آلی 1
فصل اول ؛ ساختار و خواص
فصل دوم ؛ متان انرژی فعالسازی ، حالت گذار
فصل سوم ؛ آلکانها جانشینی رادیکال آزاد
فصل چهارم ؛ شیمی فضایی I ، ایزومرهای فضایی
فصل پنجم ؛ آلکیل هالیدها جانشینی هسته دوستی آلیفاتیکی
فصل ششم ؛ الکلها و اترها
فصل هفتم ؛ نقش حلال ، تشکیل پیوند ثانویه
فصل هشتم ؛ آلکنها II ، ساختار و تهیه ، حذف
فصل نهم ؛ آلکنها II ، واکنشهای پیوند دوگانه ی کربن – کربن افزایش الکترودوستی و رادیکالی
فصل دهم ؛ شیمی فضایی II ، واکنشهای فضا گزین و فضا ویژه
فصل یازدهم ؛ مزدوج شدن و رزونانس دی انها
فصل دوازدهم ؛ آلکینها

سرفصل های شیمی آلی2

فصل سیزدهم ؛ ترکیبهای آلیفاتیک حلقوی
فصل چهاردهم ؛ خصلت آروماتیکی بنزن
فصل پانزدهم ؛ جانشینی الکتروندوستی آروماتیکی
فصل شانزدهم ؛ ترکیبهای آروماتیک – آلیفاتیک ، آرنها و مشتقات آنها
فصل هفدهم ؛ طیف بینی و ساختار
فصل هجدهم ؛ آلدهید ها و کتون ها افزایش هسته دوستی
فصل نوزدهم ؛ اسیدهای کربوکسیلیک
فصل بیستم ؛ مشتقهای عاملی کربوکسیلیک اسیدها جانشینی هسته دوستی آسیل
فصل بیست و یکم ؛ کربانیون ها I ، تراکمهای الدولی و کلیزن
فصل بیست و دوم ؛ آمینها I ، تهیه و خواص فیزیکی
فصل بیست و سوم ؛ آمینها II ، واکنشها
فصل بیست و چهارم ؛ فنولها
فصل بیست و پنجم ؛ کربانیون ها II ، سنتز استرمالونیک و استراستواستیک

سرفصل های شیمی آلی3

فصل بیست و ششم ؛ آریل هالیدها جانشینی هسته دوستی آروماتیکیا
فصل بیست و هفتم ؛ ترکیبهای کربونیل دار Α ، Β – سیر نشده ، افزایش مزدوج
فصل بیست و هشتم ؛ اوربیتالهای مولکولی ، تقارن اوربیتالی
فصل بیست و نهم ؛ سیمفوریا اثرهای گروه های همسایه ، کاتالیز با کمپلکس های فلزات واسطه
فصل سی ام ؛ ترکیبهای هتروسیکلی
فصل سی و یکم ؛ درشت مولکولها ، پلیمرها و پلیمر شدن
فصل سی و دوم ؛ شیمی فضایی III ، لیگاندها و وجه های انانتیو توپی و دیاستریو توپی
فصل سی و سوم ؛ لیپیدها ، چربی ها و استروییدها
فصل سی و چهارم ؛ کربوهیدراتها I ، مونوساکاریدها
فصل سی و پنجم ؛ کربوهیدراتها II ، دی ساکاریدها و پلی ساکاریدها
فصل سی و ششم ؛ پروتئینها و نوکلئیک اسیدها بیولوژی مولکولی تحلیل طیفها