- گازی دو اتمی بوده و اصلیترین جزء هواکره است(78%).