- شیمیدانها بیشترین مقدار از یک حل شونده را که در 100گرم حلال و دمای معین حل میشود، انحلال پذیری (S) آن ماده مینامند. ← در این عبارت واژه "بیشترین" به معنای رسیدن محلول به حالت سیر شده  است.


- محلولها بر اساس میزان انحلالپذیری به سه دسته تقسیم میشوند:
1( محلول سیر شده: محلولی است که نمیتواند در دمای آزمایش مقدار بیشتری حل شونده را در خود حل کند. ← در محلول سیر شده، مقدار ماده حل شونده دقیقا برابر انحلالپذیری آن ماده در همان دما است.
2( محلول سیر نشده: محلولی است که میتواند در دمای آزمایش مقدار بیشتری ماده حل شونده را در خود حل کند. ← در محلول سیر نشده، مقدار ماده حلشونده کمتر از مقدار انحلالپذیری آن ماده در همان دما است.
3( محلول فراسیر شده: محلولی است که در دمای آزمایش، مقدار ماده حلشونده موجود در آن بیشتر از مقدار موجود در محلول سیر شده است. ← در محلول فراسیر شده، مقدار ماده حل شونده بیشتر از مقدار انحلالپذیری ماده در همان دما است.
- انحلالپذیری سدیم کلرید در دمای C°25 برابر 36 گرم است:
در دمای ،C° 25 حداکثر میتوان 36 گرم سدیم کلرید در 100 گرم آب حل کرد و 136 گرم محلول سیر شده به دست آورد.
 در دمای ،25 C° مقادیر کمتر از 36 گرم سدیم کلرید در آب حل شده و محلول سیر نشده پدید می آید.

مهندس عباس بهروز ، مدرس شیمی و فناوری نانو

09149784128

صفحه اینستاگرامی مهندس بهروز

g5

ثبت نام در کلاس آنلاین شیمی مهندس بهروز

g5

انحلالپذیری گازها در آب