گازها به میزان اندکی در مایعات حل شده و محلول ایجاد میکنند.
- عوامل موثر بر انحلالپذیری گازها در آب:
1) قطبی بودن گاز: مولکول آب گشتاور دوقطبی بالایی دارد و از آنجایی که شبیه، شبیه را در خود حل میکند، هر چه مولکول گاز قطبیتر باشد، انحلال آن در آب بیشتر است. همچنین انحلالپذیری گازهایی نظیر NH3 است که توانایی تشکیل پیوند هیدروژنی با مولکول آب را دارند بیشتر از گازهایی نظیر   CO2 که از این خاصیت برخوردار نیستند.
2) جرم و حجم مولکولهای گاز: با افزایش جرم و حجم یک گاز، انحلالپذیری آن در آب افزایش مییابد.

3) دما: با افزایش دما، انحلالپذیری گازها در آب کاهش مییابد و نمودار تاثیر دما بر انحلالپذیری گازها نزولی و غیر خطّی است.
4) فشار: با افزایش فشار گاز بالای محلول، انحلالپذیری گاز در آب افزایش مییابد.

قانون هنری: در دمای ثابت، انحلالپذیری گازها در آب با فشار گاز رابطه مستقیم دارد.
- نمودار انحلالپذیری گازها بر حسب فشار یک نمودار صعودی و کاملا خطی است. ← اگر فشار گاز بالای محلول ده برابر شود، انحلالپذیری گاز نیز در آب دقیقا ده برابر میشود.
← ترتیب انحلالپذیری گازها:NH3 > CO2 > NO > O2 > N2
- با افزودن نمک محلول در آب، انحلالپذیری گازها معمولا کاهش مییابد، زیرا با حل شدن اغلب نمکها در آب یون ایجاد میشود و در بیشتر موارد نیروی جاذبه یون-دوقطبی میان مولکولهای آب و یون تشکیل شده، قویتر از نیروی جاذبه واندروالسی یا پیوند هیدروژنی موجود میان مولکولهای گاز و آب است.

مهندس عباس بهروز

مدرس شیمی و فناوری نانو

عضو بنیاد ملی نخبگان

تدریس آنلاین شیمی کنکور و تقویتی

09149784128 تلفن و واتساپ

↓برای پیام در واتساپ لمس کن↓

whatsapp

ثبت نام آنلاین در کلاس شیمی

انحلال پذیری شیمی دهم